Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno razpravo podalo predlog Načrta upravljanja voda za vodno območje Donave za obdobje 2022 – 2027, predlog Načrta upravljanja voda za vodno območje Jadranskega morja za obdobje 2022 – 2027 ter predlog dopolnitve Programa ukrepov upravljanja voda. Pripombe in predloge lahko posredujete na e-naslov: gp.mop@gov.si ali naslov MOP, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, s pripisom »Priprava NUV III za obdobje 2022-2027«, najkasneje do 16. junija 2022.

MOP v okviru priprave načrtov upravljanja voda pregleda vplive človekovega delovanja na stanje voda, oceni obseg tega vpliva, oceni stanje površinskih in podzemnih voda, pregleda izvajanje obstoječih ukrepov ter oceni verjetnost, da bodo cilji na področju voda v posameznem šestletnem ciklu doseženi. Na podlagi izvedenih ocen pregleda in posodobi obstoječe ukrepe na področju voda ter po potrebi oblikuje nove ukrepe ter oceni finančne posledice ukrepov za naslednjo šestletno upravljavsko obdobje.

MOP k sodelovanju v postopku javne razprave osnutka načrtov in programa ukrepov upravljanja voda vabi vse deležnike, ki s svojo dejavnostjo in ravnanjem vplivajo na vodno okolje ter na katere vpliva upravljanje voda, zakonodaja o vodah in vodna politika. Prav tako MOP k sodelovanju vabi še zlasti lokalne skupnosti, strokovno javnost, nevladne organizacije in predstavnike sektorjev, ki rabijo vodo ali obremenjujejo vodno okolje.

Posredujte pisne predloge, mnenja ali pobude v zvezi z zmanjševanjem obremenitev voda in doseganju okoljskih ciljev na področju voda. V naslednjih mesecih bodo sledile delavnice, prva že v mesecu januarju s predstavniki lokalnih skupnosti, ki so priložnost, da javnost prispeva svoj vidik k reševanju pomembnih izzivov upravljanja z vodami v Sloveniji.

Pripombe in predloge lahko posredujete na e-naslov: gp.mop@gov.si ali naslov MOP, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, s pripisom »Priprava NUV III za obdobje 2022-2027«, najkasneje do 16. junija 2022. (VIR: MOP)