V povodju Soče je trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri strateškega pomena, zato je usklajenost ukrepov na obeh straneh meje zelo pomembna. Potrebe in izzivi so zaradi značaja Soče in njenih pritokov zelo različni, vsi pa izhajajo iz skupnega cilja trajnostne rabe in ohranjanja dobrega stanja voda. Tega se zavedajo partnerji na obeh straneh meje, povezani v projektu, ki se je izvajal v okviru programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007–2013.

Projekt je obsegal analitično-raziskovalni del ter številne praktične rešitve urejanja obrečnega prostora. Študije rečne morfologije in hidravlike, kakovosti vode, primernosti in skladnosti za številne vrste rabe – vse to so bila področja obdelave prostorsko opredeljenih celot. Številne zanimive izsledke lahko poiščete med gradivi na spodaj navedeni spletni strani, kjer je na voljo tudi zaključna publikacija v elektronski obliki.

Projekt je želel tudi praktično pokazati, da je življenje ob vodi povezano z izzivi urejanja, a hkrati predstavlja izjemen potencial tako za rekreativno rabo kot za turizem nasploh. Izvedene so bile naložbe v številne brvi čez Sočo in Idrijco, ki že stoletja povezujejo različne bregove rek. V zgornjem toku reke Soče so bila urejena nekatera vstopno-izstopna mesta za vodne športe (kajak, raft), na italijanski strani pa rekreacijsko območje ob reki v občini Turjak. Projekt je želel predstaviti tudi pomen celostnega načrtovanja, zato je bila za območje med Tolminom in Mostom na Soči izdelana študija urejanja prostora, za dolino Tolminke pa pripravljen razvojni načrt.

Mozaik, ki ga je stkal projekt CAMIS, potrjuje pomen vodnega okolja in nakazuje številne priložnosti v prostoru.

Več: www.camisproject.eu